Novosti

BLAGDANSKA RIZNICA BOŽJE RIJEČI… (Bogojavljenje – Sveta tri kralja, 6. siječnja 2021.)

PRVO ČITANJE: Iz 60, 1-6

Čitanje Knjige proroka Izaije

Ustani, zasini, Jeruzaleme, jer dolazi svjetlost tvoja
i slava Gospodnja sviće nad tobom!
Jer gle, zemlju tmina pokriva i mrklina narode!
A tebe Gospodin obasjava
i slava se njegova javlja nad tobom.
K tvojoj svjetlosti koračaju narodi
i kraljevi k sjaju zore tvoje.
Očima okruži i promatraj:
svi se oni sabiru, k tebi dolaze!
Izdaleka ti dolaze sinovi, kćeri ti donose u naručju.
Gledat ćeš tad i sjati, igrat će ti srce i širiti se
jer k tebi će poteći bogatstvo mora,
blago narodā k tebi pritjecati.
Mnoštvo deva prekrit će te, mladih deva iz Midjana i Efe.
Svi će iz Sabe dolaziti, donosit će zlato i tamjan
i hvale navješćivati Gospodnje.

Riječ Gospodnja.

OTPJEVNI PSALAM: Ps 72, 1-2.7-8.10-13

Klanjat će se tebi, Gospodine, svi narodi zemlje.

 

Bože, sud svoj daj kralju
i svoju pravdu sinu kraljevu.
Nek puku tvojem sudi pravedno,
siromasima po pravici!

U danima njegovim cvjetat će pravda
i mir velik – sve dok bude mjeseca.
I vladat će od mora do mora
i od Rijeke do granica svijeta.

Kraljevi Taršiša i otokā nosit će dare,
vladari Šabe i Sebe danak donositi.
Klanjat će mu se svi vladari,
svi će mu narodi služiti.

On će spasiti siromaha koji uzdiše,
nevoljnika koji pomoćnika nema;
smilovat će se ubogu i siromahu
i spasit će život nevoljniku.

 
 
 
 

DRUGO ČITANJE: Ef 3, 2-3a.5-6

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Braćo: Zacijelo ste čuli za rasporedbu milosti Božje koja mi je dana za vas: objavom mi je obznanjeno otajstvo koje nije bilo obznanjeno sinovima ljudskim drugih naraštaja. Ono je sada u Duhu objavljeno svetim njegovim apostolima i prorocima: da su pogani subaštinici i »sutijelo« i sudionici obećanja u Kristu Isusu – po evanđelju.

Riječ Gospodnja.

EVANĐELJE: Mt 2, 1-12

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: »Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.«

Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. Oni mu odgovoriše: »U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok:

’A ti, Betleheme, zemljo Judina!
Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim
jer iz tebe će izaći vladalac
koji će pāsti narod moj – Izraela!’«

Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda. Zatim ih posla u Betlehem: »Pođite«, reče, »i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim.«

Oni saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom. Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu. Upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju.

Riječ Gospodnja.